hasznos információk

Raszteres grafika: a raszteres grafika olyan digitális formában tárolható kép vagy ábra, mely képpontokból, úgynevezett pixelekből áll össze. Az általunk látott kép ezeknek a képpontoknak a halmazából áll össze. A pixeles összetétel lehetővé teszi a rendkívül részletes, képpontról képpontra kidolgozott grafikai munka és az élethű ábrázolás lehetőségét. Azonban magában hordoz egy hatalmas hátrányt is, mind a szerkesztés, mind pedig a nyomtatás szempontjából, mivel a nagyítás során minőségromlás történik.

Vektorgrafika: a vektorgrafikák a pixelképekkel ellentétben nem pixelekből, hanem pontok, egyenesek, görbék és sokszögek halmazából épül fel.  Nagy előnye a végtelen nagyíthatóság. A vektorgrafika kevésbé alkalmas fotorealisztikus ábrázolásra vagy aprólékos színátmenetek ábrázolására.

 

Az első méret mindig a szélesség, a második pedig a magasság. Tehát ha fekvő képet szeretnénk, akkor helyesen pl 300×200 mm. 

A kiküldött árajánlatok 8 napig érvényesk.

A teljesítési határidőt minden esetben feltüntetjük az árajánlatban.

Sajnos nem. Csak készpénzes és utalásos fizetésre van lehetőség.

Általános szerződési feltételeink (továbbiakban ÁSZF) minden Megrendelőnkre vonatkozik, akkor is, ha nem
készül papír formátumú, kinyomtatott, aláírt szerződés. A megrendelés leadásakor az itt
leírt Általános Szerződési Feltételeket elfogadottnak tekintjük mindkét fél részéről. Az
ÁSZF nem ismerete nem mentesíti a feleket annak betartása alól.

1. Az ÁSZF a Vállalkozó által kiállított árajánlatok alapján létrejövő megrendelésekre, így
szerződésekre alkalmazandóak azok visszavonásáig. A végleges, elfogadott árajánlatok a
szerződés mellékletét képezik, anélkül a szerződés érvényét veszíti. Vállalkozót az ajánlati
kötöttség tartalma alatt megilleti a műszaki változtatások joga, ha ez a szerződés
tárgyának végeredményét nem befolyásolja.
1.1 Vállalkozó a megrendeléseket csak írásban fogadja el, szóbeli megrendelésnek helye
nincs. A megrendelésben hivatkozni kell a Vállalkozó által kiadott árajánlatra, amely nélkül
Vállalkozó a megrendelést nem igazolja vissza, nem tekinti megrendeltnek. A
visszaigazolás minden esetben írásban történik.
1.2 Reklámdekorációk alapanyagai közül nem minden raktárról elérhető, így nem minden
esetben lehetséges a megrendelés feldolgozását, legyártását azonnal megkezdeni. Az
alapanyag beérkezése 2-3 munkanap, legfeljebb 3 hét. Amennyiben az alapanyag 3 hét
alatt nem beszerezhető, Vállalkozó alternatív alapanyagot ajánlhat.
1.3 Vállalkozó minden Tőle megrendelt munkát online (weboldal, social média felületek,
névjegy aláírás, stb.) és nyomtatott marketing anyagaiban is referenciaként feltüntethet,
kivéve, ha a Megrendelő megfelelő indokkal nyilatkozik a fel nem használhatóság okáról.
1.4 Az adott megrendelés teljesítési határidejére vonatkozó szerződés azon a napon jön
létre, amelyen Vállalkozó a megrendelést visszaigazolja.
1.5 Amennyiben a Vállalkozó által kiadott árajánlatban foglaltak a jelen ÁSZF-től eltérnek,
az ajánlatban, árlistában, megrendelésben, illetve megrendelés visszaigazolásban
foglaltak az irányadók. A megrendelés leadásának menete alatt nem szabályozott
kérdésekben a jelen ÁSZF tételei alkalmazandóak.
1.6 A szerződés létrejöttét követően Megrendelő az általa igényelt változtatásokat vagy a
szerződéstől eltérő egyéb Megrendelő általi utasításokat köteles írásban közölni
Vállalkozóval, amelyeket Vállalkozó csak akkor köteles végrehajtani, ha a jelzett
változtatásokat és utasításokat Vállalkozó írásban elfogadta.

2. Anyagleadás
2.1. Megrendelő a megrendelt nyomdai munkák elvégzéséhez szükséges grafikai
anyagokat feldolgozásra alkalmas állapotban, egyértelmű nyomdai és írásbeli
utasításokkal ellátva, legkésőbb a kikötött anyagleadási határidő napján 14.00 óráig
köteles a Vállalkozó által megjelölt formátumban, egyéb rendelkezés hiányában körben
minden oldalon 5 mm kifutóval, CMYK színkódban leadni Vállalkozónak.
Amennyiben nem kivitelezésre kész az anyag a Vállalkozó a megállapodott összegen
felüli, további nyomdai előkészítési díjat számolhat fel. Ha a kivitelezés módja megköveteli
(pl. gravírozás, kontúrmarás, lézervágás), Vállalkozó egyéb fájlformátumot is kérhet
Megrendelőtől vagy annak grafikusától, amit köteles minden esetben írásban jelezni a
Megrendelő felé.
Megrendelő kérhet Vállalkozótól mintanyomatot/proofot, amely a végleges gyártás
megkezdését megelőzően Megrendelő részéről írásban elfogadásra kerül. A
nyomatminta/proof lényege a grafikai anyag ellenőrzése kivitelezésben (grafika, színek,
alapanyag). Mintanyomat hiányában színbeli és alapanyagbeli reklamációt Vállalkozó nem
fogad el. A Mintanyomatot vagy a Megrendelő adja át a Vállalkozónak, amelyhez
igazodnia kell Vállalkozónak vagy a Vállalkozó készít a Megrendelő kérésére. Pantone
színek esetében, írásban az anyagleadással egyidőben a Megrendelő köteles a
Vállalkozót tájékoztatni a Pantone színről.
Kapott grafikai anyag esetében a Vállalkozó nem vállal felelősséget színbeli, grafikai,
szövegbeli, méretbeli és nyomdai előkészítési hibák esetében sem.
2.2 Kapott grafikai anyag esetén a Vállalkozó változtatás nélkül nyomtatja ki a kapott
anyagot (pl. helyesírási hibák ellenőrzése nélkül), a kivitelezéshez megfelelő formátumot
készítve. Megrendelő írásban kérheti az átadott anyagok ellenőrzését, amelyet Vállalkozó
mennyiségtől függően, külön ellenérték fejében, egyedi megállapodás alapján teljesít.
2.3 Vállalkozó a megrendelés, illetve a megrendelés visszaigazolása után felmerülő előre
nem kiszámítható egyéb munkák esetén (például a Megrendelő által leadott adatok
alapján legyártott, a helyszíni kihelyezéskor tapasztalt eltérés esetén, pl. a leadott adatok
nem valósak, a legyártott nyomdai anyagok hibásak.) az esetleges többletköltségekről
vagy pótmunkákról Vállalkozó köteles 48 órán belül írásban értesíteni Megrendelőt.
Amennyiben a felek a többletköltségekben/pótmunkákban nem tudnak írásban
megállapodni, Megrendelő a szerződéstől elállhat, ebben az esetben azonban köteles
megtéríteni a Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben addig a pillanatig felmerült
költségeit. A többletköltségekkel járó kivitelezést Vállalkozó kizárólag a Megrendelő
írásbeli hozzájárulásával kezdi meg.
2.4 A Megrendelő hiányos, hibás (pl. sérült állomány), vagy késedelmes grafikai anyag
leadása esetén a megállapodott teljesítési határidő a késedelemnek megfelelő mértékben
meghosszabbodik, és a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
48 órát meghaladó anyagleadási késedelem esetén Vállalkozó jogosulttá válik a
szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben Megrendelő köteles Vállalkozónak a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni.
2.5 A Megrendelő által leadott grafikai anyagokat, ha azok tárolását megrendeléskor
írásban külön nem kérte, a Vállalkozó 1 évig tárolja szerverén, ezen időszak elteltét
követően automatikusan megsemmisíti vagy kérés esetén meghosszabbítja.

3. Vállalkozó által készített grafika
3.1 Vállalkozó vagy annak alvállalkozói által készített grafika bármilyen felhasználásához a
Vállalkozó írásbeli hozzájárulása szükséges.
3.2 A technikai költség sok esetben tartalmazza a látványterv elkészítését is, küldött
grafikák alapján. Ennek módosítására háromszor van lehetőség, ezután a módosításból
eredő többletköltséget külön megállapodás alapján számolja fel Vállalkozó.
3.3 Grafikai tervezési munkák megrendelése esetén, a megrendeléssel egy időben
Megrendelő köteles minden grafikai anyagot egyben átadni, (vektoros logó, szövegek,
képek, stb.) amennyiben az a munkához szükséges. A megállapodott ár tartalmazza a
grafika háromszori módosítását, a további módosításokhoz külön grafikai megállapodás
szükséges.
3.4 Minden esetben a Megrendelő vállalja a felelősséget az általa küldött vagy jóváhagyott
szövegek és képek eredetiségéért és hibáiért.
3.5 Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő megrendelésére grafikát készít, kizárólag a
Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően kezdi el annak tervezését és gyártja le
ezekkel a grafikákkal ellátott reklámanyagokat. A teljesítési határidő a Megrendelő jelen
pont szerinti írásbeli jóváhagyásának napjától számítódik.

4. Dekoráció kihelyezés/telepítés:
4.1 Dekoráció kihelyezés esetén a dekorálandó felületet dekorálásra alkalmas módon kell
a Vállalkozónak átadni. Különösen autók esetében a tisztaság fokozott követelmény.
4.2 Amennyiben a dekorálandó felület nem megfelelő tisztaságú és/vagy felületű (pl. sár,
pókháló, régi matrica maradványok, ragasztó foltok, sérült felület stb.) és erről Vállalkozót
előre nem tájékoztatta a Megrendelő, ezért a dekorálási munka nem kezdhető meg, a
Vállalkozó jogosult saját döntése szerint a teljesítést megtagadni a 2.3-as pontnak
megfelelően vagy maga elvégezni a tisztítást. A tisztítási munkákkal felmerülő
többletköltséget/pótdíjat a Megrendelővel a takarítási munka megkezdése előtt Vállalkozó
szóban közli, majd később írásban megerősíti. Megrendelő az itt kialkudott árat nem
köteles elfogadni, a megrendelés teljesítése azonban ettől fogva Vállalkozó részéről
lehetetlenné válik. Ha Megrendelő lehetetlenné teszi a munka kivitelezését, a Vállalkozó
addig felmerült költségeit a Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben a szakemberek
megérkeztekor a felület nem dekorálható és annak tisztításáért a Vállalkozó által ajánlott
árat Megrendelő nem fogadja el, a Megrendelő általi tisztítás befejezéséig a várakozási
időt dekorálási óradíjban számlázzuk ki, amely 10.000 Ft/Fő + Áfa.
4.3 Ha a helyszínen a parkolás nem megoldott, akkor a parkolási költséget a Vállalkozó
továbbszámlázhatja a Megrendelőnek.
4.4 A felek által megállapodott díjon felül Vállalkozó jogosult érvényesíteni a
visszaigazolásában leírt anyagoktól, helyszíni körülményektől és technológiáktól a
Megrendelő által kért eltérő kivitelezésre vonatkozó, vagy egyéb Megrendelői módosítási
igények teljesítéséből származó többletköltségeket.
4.5 Amennyiben egy dekorációt nem a Vállalkozó installál, de Vállalkozó gyártotta le
(autódekoráció, kirakat, tábla…) a termékért és a termék kihelyezéséért a kivitelezésért
felelős cég vállalja a felelősséget, melynek kezdő időpontja a termék Vállalkozótól történő
átvétele.

5. Vállalkozó kötelezettsége
5.1 A Vállalkozó a megrendelt terméket a jóváhagyott etalon szerinti minőségben köteles
előállítani.
5.2 A Vállalkozó saját hatáskörén belül dönthet arról, hogy milyen technológiával vagy
eljárással kívánja a megrendelt anyagot kivitelezni és erről tájékoztatja Megrendelőt.
Vállalkozó minden esetben az általa legjobbnak vélt gyártási technológiát ajánlja fel
Megrendelőnek, a kivitelezés módjáról azonban Megrendelő köteles dönteni.
5.3 Az ajánlatban meghatározott teljesítési határidő a hibátlan grafikai anyag leadása és a
látványterv jóváhagyása után számítódik. Amennyiben a két dátum eltér, mindig az utolsó
a mérvadó.
5.4 A Vállalkozó az alvállalkozója által szállított hibás termékért szavatossági felelősségét
kizárja.
5.5 Az átadott termék vagy elkészült munka nem rendeltetésszerű használatából, nem
megfelelő karbantartásából, tisztításából eredő károkért a Vállalkozót felelősség nem
terheli és a garancia elveszik.
5.6 A megrendelt termékeket, amennyiben a Megrendelő 3 munkanapon belül nem
szállítja el, Vállalkozó ezt a termék elkészülési napjával kiszámlázhatja. Vállalkozó
díjmentesen 3 hónapig tárolja a termékeket, 3 hónap letelte után megsemmisíti, vagy
amennyiben használható termék (pl. logózott termékek) a Vállalkozó saját belátása szerint
alapítványoknak adományozhatja vagy felhasználhatja referenciaként.

6. Vállalkozói díj (ár), fizetési feltételek
6.1 Vállalkozó Megrendelő részére a megállapodásuk szerint számlát vagy díjbekérőt állít
ki, amely alapján Megrendelő köteles fizetni!
6.1.1 Vállalkozó az első 3 megrendelésnél minden esetben a kiállított díjbekérő számla
teljes ellenértékének beérkezte után kezdi meg mind a grafikai, mind a gyártási munkákat.
6.1.2 Vállalkozó a 4. megrendelés után 50% előleg befizetése után indítja csak a gyártást.
A végszámla fizetése, ha a felek egyéb módon nem rendelkeznek, 8 napos átutalással
történik. Késedelmes fizetés esetén, újra kezdődik az első 3 megrendelés számolása.
6.1.3. Az árak az árajánlatban vagy árlistában szereplő mennyiségre, alapanyagra és
kivitelre vonatkoznak. Az Vállalkozó árajánlatai alapesetben 8 munkanapig érvényesek.
6.2 A felek által megállapodott díjon felül a Vállalkozó jogosult érvényesíteni a
visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól a Megrendelő által kért eltérő
kiviteli módra vonatkozó, vagy egyéb Megrendelői módosítási igények teljesítéséből
származó – a fenti 2.3 pont szerint megállapodott – többletköltségeket/pótdíjakat.
6.3 A Vállalkozó a határidőre elvégzett munkát köteles 3 munkanapig díjmentesen tárolni,
az elkészült grafikákat megőrizni. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő
lejártát követően a Megrendelő 3 munkanapon belül köteles átvenni a terméket, grafikát. A
fizetési kötelezettség a határidőben át nem vett teljesítések esetében is terheli a
Megrendelőt.
6.4 A Vállalkozó jogosult érvényesíteni mindazon kárát, amely abból eredt, hogy
Megrendelő az együttműködési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően vagy csak
részben tett eleget.
6.5 Amennyiben Vállalkozó általi megrendelés visszaigazolásában több részteljesítési
határidő szerepel, ezen időpontok mindegyike önálló teljesítési határidőnek minősül, a
szolgáltatás osztható szolgáltatásnak minősül, és erről részszámla állítható ki.

7. Reklamáció
7.1 A Megrendelő esetleges minőségi kifogását köteles a munka átadás-átvételtől
számított 48 órán belül írásban közölni Vállalkozóval. Megrendelő a kifogás kivizsgálása
érdekében köteles az átvett termékeket Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a kivitelezett
munkát tartalmazó területre bejárást engedélyezni és a reklamációval kapcsolatos minden
információt, adatot részletesen, a valóságnak megfelelően, megadni. Amennyiben a
Megrendelő minőségi kifogása helyt álló, Vállalkozó a hibás termékek megvizsgálásától
számított 48 órán belül köteles írásban nyilatkozni a hiba keletkezésének okáról és annak
elhárítási módjáról. Ha a Megrendelő árleszállítást kér, az árleszállítási igénynek
arányosnak kell lennie a hiba mértékével, amelyet Vállalkozó állapít meg a felmérés után.
Amennyiben Vállalkozó bizonyítani tudja, hogy a minőségi kifogás alapja Megrendelő
érdekkörében merült fel, semminemű kifogásnak és ennek következményeinek helye
nincs.
7.2 Ha a kifogásolt termékeket a Vállalkozó nem tudja megvizsgálni, a Vállalkozó nem
fogad el azzal kapcsolatban reklamációt.
7.3 Minőségbeli, grafikai, méretbeli, színbeli reklamációt a Vállalkozó nem fogad el olyan
egyedi termékek esetén, amelyekhez Megrendelő biztosított alapanyagot. Mintadarab és
Pantone szín hiányában vagy nem megfelelően leadott nyomdai grafika esetén Vállalkozó
színbeli reklamációt nem fogad el nyomdai anyagoknál.
7.4 Amennyiben Megrendelő szeretné a terméket megrendelés előtt megtekinteni,
mintadarabot kérhet. Vállalkozó a mintadarabot vagy régi megrendelésből maradt
termékkel tudja biztosítani, nagyobb megrendelés esetén új mintaanyag
megnyomtatásával, amelyről Vállalkozó dönt, hogy térítés ellenében készíti-e el.
Amennyiben Vállalkozó raktárában nincs mintadarab vagy mintaanyag, azt Vállalkozó
külön berendeli a beszállítótól, amely költségét a Megrendelő fizeti.
7.5 Megrendelő által küldött vagy Vállalkozó által készített és Megrendelő által jóváhagyott
grafikai anyag esetében semmilyen tartalmi (pl. elírás), méretbeli reklamációt nem fogad el
a Vállalkozó. Proof, Mintadarab vagy Pantone szín hiánya esetén színbeli reklamációval
nem élhet Megrendelő.
7.6 Amennyiben a Megrendelő általi más beszerzésből érkezik Vállalkozóhoz a nyomdai
alapanyag vagy a logózandó termék, sem a termékért, sem a nyomatért, sem az
alapanyagért Vállalkozó nem tud felelősséget vállalni. Ismeretlen, bevizsgálatlan, hozott
termék minden esetben a Megrendelő felelőssége.

8. Lemondás
8.1 A megrendelési visszaigazolás megküldése után a Vállalkozó minden esetben az
alvállalkozóktól az alapanyagokat megrendeli, ha az nem áll rendelkezésre
raktárkészleten és a gépeket lefoglalja a szükséges gyártási időre. Így a megrendelés
visszaigazolás után megrendelés lemondása esetén a Megrendelő köteles a
Vállalkozónak megtéríteni az addig felmerült költségeit.
8.2 Megrendelő minden fázisban lemondhatja a megrendelt munkát, azonban a Vállalkozó
részére a munkával kapcsolatban addig felmerült költségeket köteles megfizetni
Vállalkozónak.

9. Szállítás és helyszíni kiszállás
9.1 A Megrendelő köteles szabályszerű parkoló helyet és/vagy rakodási helyet biztosítani
a Vállalkozó teherautója számára a rakodás vagy a helyszíni munkavégzés teljes
időtartamára.
9.2 A behajtási engedélyt igénylő helyszíneken, az engedélyt a Megrendelő biztosítja, a
helyszíni munkavégzés időtartamára. Amennyiben külső helyszíni munkavégzés
szükséges, úgy az időjárási körülményeket figyelembe véve hosszabb időszakra kiállított
behajtási engedélyre is szükség lehet.
9.3 Helyszíni munkavégzést nem igénylő termékek esetén, Megrendelő kérhet szállítást
Vállalkozótól, aminek költségeit Árajánlat alapján Megrendelő köteles fizetni.
9.4 A Vállalkozó a szállítás teljesítésével harmadik személyt/szolgáltatót („Szállító”, GLS,
DPD…) bízhat meg. Amennyiben az elkészült termék a Szállító érdekkörében felmerült
okból sérül meg, azért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A Megrendelő igényét a
Szállítóval szemben közvetlenül érvényesítheti.
9.5 Vállalkozó a helyszíni dekorációk kivitelezésekor létrákat, állványokat, nehéz
termékeket, eszközöket, szerszámokat helyez el a helyszínen. Megrendelő köteles
biztosítani a dekorálandó felület elérhetőségét, annak elkerítését vagy lezárását biztonsági
okokból.
9.6 Amennyiben a helyszíni szerelés tervezett időpontjában az időjárási körülmények a
helyszíni szerelést aránytalanul megnehezítik, élet- és/vagy vagyonbiztonsági
szempontból túlzottan kockázatossá teszik, Vállalkozó haladéktalanul értesíti erről
Megrendelőt, megjelölve egy új lehetséges időpontot az aktuális ütemezett munkák és az
időjárás-előrejelzés alapján.

10. Termékfelelősség
10.1 Hibás termék vagy alapanyag esetén a termékért a termék gyártója – és nem a
Vállalkozó – tartozik termékfelelősséggel a Ptk. szabályai szerint.

11. Vegyes rendelkezések
11.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos egyéb nyilatkozataikat
egymással írásbeli formában közlik. Felek írásbeli formának minősítik az e-mailen közölt
nyilatkozatot is, kivéve ha alappal feltételezhető, hogy az e-mail tényleges küldője nem
azonos a feltételezett küldő személyével.
11.2 Felek a másik félhez postán továbbított ajánlott küldeményeiket a feladástól számított
5. naptári napon belül kézbesítettnek tekintik.
11.3 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.